آمار معرفی رشته آمار نمونه سوالات آمار بزرگان علم آمار نرم افزار های آماری کارشناسی تا دکترا

 
 
دروس دکترای آمار
|

هدف : تربيت متخصصين آمار واحتمال به طوري كه :
(الف) با توليد علم بتوانند باعث گسترش مرزهاي دانش آمار شوند.
(ب) باعث تأمين عضو هيأ ت علمي متخصص دانشگاه ها ومؤ سسات آموزش عالي شوند : بويژه در دوره هاي تحصيلات تكميلي به ترتيب نيروهاي نيمه متخصص و متخصص بپردازند.
(ج) نياز هاي آماري صنايع وسازمانها و جامعه را مرتفع سازند.
طول دوره وشكل نظام :
مطابق آيين نامه مصوب وزارت متبوع است كه در حال حاضر حداقل آن 4 سال تحصيلي وحداكثر آن 5 سال تحصيلي مي باشد.
نظام آن آموزشي ? پژوهشي ميباشد. 2 سال اول را آموزش ديده سپس به تحقيق و نگارش پايان نامه مي پردازند.

تعداد ونوع واحد درسي : واحدهاي دوره 36 واحد به شرح زير است :
دروس الزامي دوره : استنباط آماري پيشرفته 1 (گروه الف جدول ) 4 واحد
دروس الزامي مشترك دوره : يك درس از گروه (ب) جدول با نظر گروه 4 واحد
دروس اختياري دوره : دو درس از گروه (ج) جدول يا دروس گروه
(ب) جدول مازاد بردروس الزامي به پيشنهاد استادراهنما 8 واحد
پايان نامه 20 واحد
------------------

جمع 36 واحد

جدول دروس دوره دكتري آمار
رديف
گروه
نام درس
تعداد واحد
شماره درس
پيشنياز
شماره درس
ملاحظات
1
الف
استنباط آماري پيشرفته 1
4
22679301

2
3
4
5
6
7
8
ب
استنباط آماري پيشرفته 2
نظريه احتمال پيشرفته
مدلهاي خطي 2
فرآيندهاي تصادفي پيشرفته
مدلهاي خطي تعميم‌يافته
آناليز چندمتغيره پيشرفته
قضاياي حدي آمار
4
4
4
4
4
4
4
22679302
22679303
22679304
22679305
22679306
22679307
22679308
آمار استنباطي پيشرفته 1
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
ج
سريهاي زماني پيشرفته
طرح آزمايشهاي پيشرفته 1
طرح آزمايشهاي پيشرفته 2
نظريه قابليت اعتماد
نظريه نمونه‌گيري پيشرفته
نظريه ناپارامتري پيشرفته
نظريه اطلاع پيشرفته
نظريه مجموعه‌‌ها و منطق فازي
رگرسيون فازي
آناليز تابعي
مدلهاي بيزي پيشرفته
نظريه پيشرفته توزيع‌ها 1
نظريه پيشرفته توزيع‌ها 2
مباحث پيشرفته در آماره‌هاي ترتيبي
مباحث پيشرفته در آمار فازي
مباحث پيشرفته در احتمال فازي
مباحث ويژه در آمار
مباحث ويژه در احتمال

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
22679402
22679403
22679423
22679404
22679405
22679406
22679407
22679408
22679409
22679410
22679412
22679413
22679425
22679414
22679415
22679416
22679418
22679419


طرح آزمايشهاي پيشرفته 1

نظريه مجموعه‌ها و منطق فازينظريه پيشرفته توزيع‌ها 1

نظريه مجموعه‌‌ و منطق فازي
نظريه مجموعه‌ها و منطق فازي
27
پايان نامه
20

22679426

Advanced Statistical Inference 1
استنباط آماري پيشرفته1


تعداد واحد عملي: .............
حل تمرين: ............
تعداد واحد نظري: 4
پيشنياز: اجازه گروه
نوع درس: نظري

هدف درس :
بررسي روشهاي پيشرفته برآوردهاي پارامتري و ناپارامتري و تعمق در مفاهيم اساسي در بحث برآورد

رئوس مطالب :
برآوردهاي بيز ، روشهاي تجربي و سلسله مراتبي بيز ، روش MCMC
پايايي در خانواده توزيع هاي ‌هاي مقياس، مكان ، برآوردهاي‌ مينيماكس و قابل قبول ، روش درستنمايي ماكزيمم در مدلهاي خطي تعميم‌يافته ، برآوردهاي مجانبي كارا ، برآورد در مدلهاي ناپارامتري برآورد تجربي تابع توزيع ، درستنمايي تجربي و خواص آن برآورد تابع چگالي ، تابعكهاي آماري شامل برآوردگرها M-L و R،توابع خطي از آماره‌هاي ترتيبي ، برآورد واريانس به روش ، جك نايف و بوت استرپ

روش ارزيابي:
پروژه
آزمون نهايي

ميان ترم
ارزشيابي مستمر
+
+
+
+


بازديد:

منابع اصلي :
1-Shao, J., Mathematical Statistics, Springer, 1999.
2-Bickel, P.J., Doksum, K.A., Mathematical Statistics: Basic Ideas and Selected Topics, 2nd ed., Prentice Hall, 2001.
3-Berger, J.O., Statistical Decision Theory and Bayesian Analysis, 2nd ed., Springer, 1985.
4-Lehmann. E.L., Theory of Point Estimation, Springer, 1983.

Advanced Statistical Inference 2
استنباط آماري پيشرفته2


تعداد واحد عملي: .............
حل تمرين: ............
تعداد واحد نظري: 4
پيشنياز: استنباط آماري پيشرفته 1
نوع درس: نظري

هدف درس :
بررسي روشهاي پيشرفته آزمون فرضها و برآوردهاي فاصله اي وتعمق در مفاهيم اساسي آنها با رهيافت رياضيات پيشرفته

رئوس مطالب :
مجموعه اطمينان بوت استرپ ? مجموعه‌ اطمينان بيز ? نظريه نااريبي در آزمون فرضيه (نااريبي ? ساختار نيمن) نظريه پايايي در آزمون فرضيه‌ها ? آزمونهاي مبتني بر نمونه‌ بزرگ ? استنباط آماري شاهدگرا ? پارادايم در آزمون فرضيه‌ها


روش ارزيابي:
پروژه
آزمون نهايي

ميان ترم
ارزشيابي مستمر
+
+
+
+


بازديد:منابع اصلي :
1-Shao, J., Mathematical Statistics, Springer, 1999.
2-Lehmann, E.L., Testing Statistical Hypotheses, 2nd cd., Wadsworth, 1991.
3-Royal, R.M., Statistical Evidence, Likelihood Paradigm, Chapman & Hall/ CRC., 1997.
4-Berger, J.O., Statistical Decision Theory and Bayesian Analysis, 2nd ed., Springer, 1985.
5-Bickel, P.J., Doksum, K.A., Mathematical Statistics, Basic ldeas and Selected Topics, 2nd d., Prentice Hall, 2001.

Advanced Probability Theory
نظريه احتمال پيشرفته


تعداد واحد عملي: .............
حل تمرين: ............
تعداد واحد نظري: 4
پيشنياز: اجازه گروه
نوع درس: نظري
هدف درس :
بررسي عميق مباحث پيشرفته احتمال و نظريه فرآيندهاي تصادفي از قبيل مارتينگلهاو آشنايي با معادلات ديفرانسيل تصادفي


رئوس مطالب :
احتمال و اميد شرطي نسبت به - ميدان ? مارتينگل ? نظريه عمومي فرآيندهاي تصادفي ? قضيه وجودي كلموگروف ? حركت براوني ? مقدمات معادلات ديفرانسيل تصادفي (انتگرال و فرمول اتيو)روش ارزيابي:
پروژه
آزمون نهايي

ميان ترم
ارزشيابي مستمر
+
+
+
+


بازديد:منابع اصلي :
1-Ash, R. & Doleans-Date, C.A., Probability and Measure Theory, 2nd Edition, Academic Press, 2000.
2-Billingsley, P., Probability and Measure, 3rd Edition, Wiley, 1996.
3-Resnich, S., A Probability Path, Birkhauser, 2001.
4-Chung, K.L., A Course in Probability Theory, 3rd Edition, Academic Press, 2001.

Linear Models 2
مدلهاي خطي 2


تعداد واحد عملي: .............
حل تمرين: ............
تعداد واحد نظري: 4
پيشنياز: اجازه گروه
نوع درس: نظري
هدف درس :
تعمق در مباني نظري مدلهاي خطي براي متغيرهاي پيش بين طبقه اي به منظور كاربرد آنها در طرح آزمايشها و مباحث مربوطه


رئوس مطالب :
1-مدلهاي آماري آناليز واريانس يك راهه متعادل و نامتعادل
2-مدلهاي آماري آناليز واريانس دو راهه متعادل و نامتعادل با و بدون اثر متقابل و مدلهاي ميانگين خانه‌ها
3-مدلهاي آماري آناليز كوواريانس
4-مدلهاي آماري با عوامل تثبيت شده، تصادفي و آميخته
5-مدلهاي آماري براي طرحهاي بلوكي كامل، ناقص متعادل، و ناقص جزئاً متعادلروش ارزيابي:
پروژه
آزمون نهايي

ميان ترم
ارزشيابي مستمر
+
+
+
+


بازديد:


منابع اصلي :
1-Hocking, R.R., Methods and Applications of Linear Models, 2nd Ed., Wiley, 2003.
2-Rencher, A.C., Linear Models in Statistics, Wiley, 2000.
3-Hinkelman, K., and Kempthorne, O., Design and Analysis of Experiments, Vol. 2, Wiley, 2005.

Advanced Stochastic Processes
فرايند هاي تصادفي پيشرفته

تعداد واحد نظري : 4
تعداد واحد عملي : __
حل تمرين : __
نوع درس : نظري
پيشنياز: نظريه احتمال پيشرفته
هدف درس :
بررسي مباحث جديد و عميق در فرايندهاي تصادفي بويژه همگرايي فرايندهاي تصادفي ومعادلات ديفرانسيل تصادفي

رئوس مطالب:
اندازه احتمال روي فضاهاي متري - همگرايي ضعيف در فضاهاي متري ? همگرايي فرآيندهاي تصادفي ? فضاهاي CوD حركت براوني ? قضيه دانكر
- انتگرال ايتو ? معادلات ديفرانسيل تصادفي ? فرمول ايتو

روش ارزيابي :
ارزشيابي مستمر
ميان ترم
آزمون نهايي
پروژه
+
+
+
+
بازديد :

منابع اصلي :
1- Billingsley, P., Convergence of Probability Measure, John Willy, 1998.
2- Oksendal, B ., Stochastic Differential Equations, Springer, 2000.
3- Karatzas, I . and Shreve,S., Brownian Motion and Stochastic Calculus, Springer , 1991.
4- Korabv, L.B. and Sina,Y.G., Theory of Probability and Random Processes, 2nd Ed., Springer, 2007.


Advanced Generalized Linear Models
مدلهاي خطي تعميم‌يافته پيشرفته


تعداد واحد عملي: .............
حل تمرين: ............
تعداد واحد نظري: 4
پيشنياز: اجازه گروه
نوع درس: نظري
هدف درس :
بررسي مباني نظري مدلها ي خطي تعميم يافته شامل مدل با پاسخ دوتايي،چند جمله اي، پواسون براي داده هاي شمارشي واستفاده ازآن در ساير دروس مربوط

رئوس مطالب :
مروري بر همگرائي‌هاي متغيرهاي تصادفي، كومرلانهاي توزيع هاي احتمال و سريهاي اجورث، مروري بر شبه درستنمايي و درستنمايي شرطي، خانواده نمايي و توابع پيوند، مدلهاي خطي براي داده‌هاي پيوسته، مدلهاي داده‌هاي دو دويي، مدلهاي داده‌هاي چندتايي، مدلهاي لگ خطي، مدلهاي بقاء و آسيب‌شناسي مدل.روش ارزيابي:
پروژه
آزمون نهايي

ميان ترم
ارزشيابي مستمر
+
+
+
+


بازديد:
منابع اصلي :
1-Hardin, J.W.H and Hilbe, J.M., Generalized Linear Models and Extensions, 2nd Ed., Stata press, 2007.
2- McCulloch, C.E. and Searle, S.R., Generalized Linear and Mixed Models, Wiley, 2001.
3-McCullagh, P., and Nelder, J.A., Generalized Linear Models, Chapman and Hall: London, 1989.
4-McCullagh, P., Tensor Methods in Statistics, Monographs on Statistics and Applied Probability, Chapman and Hall 1 987.

Advanced Multivariate Analysis
آناليز چندمتغيره پيشرفته


تعداد واحد عملي: .............
حل تمرين: ............
تعداد واحد نظري: 4
پيشنياز: اجازه گروه
نوع درس: نظري

هدف درس :
تعمق در مباني نظري وجنبه هاي محاسباتي آمار چند متغيره، اعم از نظريه توزيع هاي چند متغيره، استنباط آماري
چند متغيره ? مدلهاي خطي چند متغيره

رئوس مطالب :
نظريه هاي توزيعي راجع به زيرماتريسهاي افزار ويشارت ? قضيه ككران ? قضيه گريك ? برآورد ML مقيد تحت
فرضهاي صفر متنوع ? آزمون نسبت درستنمايي براي فرضهاي متنوع راجع به بردار ميانگين و ماتريس كوواريانس
توزيع ماتريسهاي SSP واستقلال آنها در MANOVA، قضيه ويلكس و آزمون لامبداي ويلكس? نظريه مدلها ي
خطي چند متغيره ? خواص برآوردگر ML ماتريس ضرائب وماتريس كوواريانس در مدل خطي چند متغيره
روشهاي مدرن چند متغيره شامل تحليل مؤلفه هاي اصلي، تحليل عاملي، تحليل همبستگي متعارف، تحليل مميزي، تحليل خوشه اي،
تحليل زوائد و مقياس گذاري چند بعدي با تأكيد بر زير بناهاي نظري و جنبه هاي استنباطي

روش ارزيابي:
پروژه
آزمون نهايي

ميان ترم
ارزشيابي مستمر
+
+
+
-

بازديد:

منابع اصلي :
1-Anderson, T.W., An Introduction to Multivariate Statistical Analysis, 3rd Ed., Wiley, 2003.
2-Mardia, K. V., Kent, J.T. and Bibby, J.M., Multivaviate Analysis, Academic Press, 1979.
3-Press, S. J., Applied Multivariate Analysis, Krieger, 1982.
4- Johnson,R.A., Applied Multivariate Statistical Analysis, 5th Ed., 2001.Statistics Limit Theorems

قضاياي حدي آمار

تعداد واحد عملي: -----
حل تمرين: -------
تعداد واحد نظري: 4
پيشنياز: اجازه گروه
نوع درس: نظري
هدف درس :
بررسي عميق‌ مباحث حد و همگرايي در آمار و احتمال و كاربردهاي آنها در استنباط آماري

رئوس مطالب :
انواع همگرايي در آمار، قانون اعداد بزرگ، قضاياي حد مركزي يك و چندمتغيره، قضاياي اسلاتسكي،
خواص حدي آماره پي‌يرسون، همگرايي قوي MLE ، توزيع حدي MLE ، كران كرامر رائو، كارايي حدي، توزيع حدي آماره LRT‌ ، توزيع حدي توزيع‌هاي پسين،
بسط‌هاي اجوورث، روش بوت استرپ، آماره U .


روش ارزيابي:
پروژه
آزمون نهايي

ميان ترم
ارزشيابي مستمر
+
+
+
-

بازديد:

منابع اصلي :
1- Ferguson, T., A Course


:: موضوعات مرتبط: معرفی رشته آمار
نویسنده : majid mazaheri
تاریخ : ۹۰/۰۶/۲۰
زمان : 22:42
:: نتانياهو: با آمدن روحاني خطوط قرمز اسرائيل تغيير كرد + سند ( طنز )
:: «متن کامل» سخنرانی منتشر نشده احمدی نژاد / «روز پشیمانی نزدیک است»
:: .بانک مرکزی ایران نرخ تورم در آذرماه را اعلام کرد
:: اطلاعیه محل برگزاری آزمون دانشگاه پیام نور هشتگرد
:: سایت دانشگاه پیام نور هشتگرد
:: تسلیت شهادت حضرت زهرا(س)
:: منابع کارشناسی ارشد آمار
:: تبریک سال نو
:: معرفی نرم افزار Statistica
:: جدیدترین رتبه‌بندی دانشگاه ها
:: رشد 100 درصدي ثبت اطلاعات پايان‌نامه در پايگاه ثبت اطلاعات پايان‌نامه‌ها
:: تسلیت محرم
:: اخبار سمينارها و کنفرانس‌ها : برگزاری سخنرانی تخصصی آمار در دانشگاه تربيت مدرس
:: رشد کاذب قیمت نتیجه وعده‌ 3 برابر شدن یارانه‌ است
:: فرا خوان جايزه دکتر جواد بهبوديان